مدیریت ریسک کسب و کار (Business Risk Analysis)

مدیریت ریسک کسب و کار (Business Risk Analysis)
توضیحات دوره :

مدیریت ریسک، رویکردی را ارائه می دهد که در آن می توان عدم قطعیت را شناخت، ارزیابی کرد و آن را مدیریت نمود. بدین لحاظ مدیریت ریسک یک بخش یکپارچه از کسب و کار و سازمان را تشکیل داده و مدیریت اثربخش آن یک عامل کلیدی در موفقیت سازمان هاست. گام های تعریف شده در مدیریت ریسک، یک رویکرد ساختارمند را برای درک و مدیریت ریسک نشان می دهد.
هدف از مدیریت ریسک، تهیه یک استراتژی کلی مدیریت ریسک بمنظور تصمیم گیری در خصوص این موضوع است که فرایندهای مدیریت ریسک، چگونه برنامه ریزی و اجرا گردند و همچنین چگونه با سایر فعالیت های مدیریت یکپارچه گردند. با اجرای 
در این دوره تلاش می گردد تا ضمن معرفی و بکارگیری روشهای نوین مدیریت ریسک ، دانش بدست آمده از مدیریت ریسک در سازمان ها و پروژه های داخلی آموزش داده شود.


این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها : 

-تعریف ریسک و تفاوت آن با رخداد و بحران
-تعریف اهداف ( زمانی/هزینه ای و کیفی) تحت ریسک.
-برنامه مدیریت ریسک
-شناخت محیط تحت ریسک 
-تحلیل کیفی و کمی ریسک
-تشکیل مدیریت ریسک
-برنامه پاسخگوئی به ریسک
-ارزیابی بودجه و هزینه های ریسک 
-ارزیابی کیفی ریسک 
-ارزیابی کمی ریسک 
-کنترل ریسک 
-کنترل ریسک و بهنگام نمودن بودجه و هزینه 
-کنترل ریسک و بهنگام نمودن برنامه پاسخ به ریسک 


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد