مدیریت دانش سازمانی و درس آموخته ها

مدیریت دانش سازمانی و درس آموخته ها
توضیحات دوره :
دانش و تجارب اکتسابی سازمان ها از منظر زمان، هزینه اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه ثبت و استفاده از این دانش اندوخته و درس آموخته های مستندسازی شده می تواند باعث حرکت رو به جلوی   سازمان گشته و از تکرار تجارب ناخوشایند جلوگیری کند.
مدیریت دانش و مستندسازی تجارب ، رویکردی ارزشمند در سازمان‌ها محسوب می‌شود. مدیران و کارشناسان سازمان، همه روزه در حال تولید تجربه‌های کارشناسی مدیریتی و فنی تخصصی هستند که نتایج آن می تواند به صورت درس آموخته‌هایی از موفقیت ها و شکست‌ها، به سایر همکاران منتقل ‌شوند. اما این شیوه‌ سنتی با چالش فراموشی و عدم انتقال کامل دانش  روبرو است.
در این دوره ضمن معرفی و بکارگیری روشهای نوین مستندسازی درس آموخته ها و مدیریت دانش ، مفاهیم، تکنیک ها و روش های ثبت و مستند سازی درس آموخته ها، بر اساس بررسی رویکردهای تدوین دانش آموزش داده شود.
شرکت‌کنندگان در این دوره فرا می‌گیرند که چگونه دانش و درس آموخته ها را در یک فرایند سیستماتیک مستند نمایند و چگونه ، مدیریت دانش را به صورت چابک توسعه دهند.

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .سرفصل ها:

   شناخت هرم داده، اطلاعات، دانش، خرد و هوش تجاری
    آشنایی با واژه‌نامه، عبارت‌ها و اصول و قواعد مدیریت داده، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش
    شناخت اهمیت و ضرورت مدیریت دانش 
    آشنائی با انواع متدولوژی های مدیریت دانش 
    بررسی شباهتها و تفاوتهای مدیریت دانش در روشهای سنتی و نوین
    شناخت ارکان و اجزای مدیریت دانش 
    ارکان پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان
    آشنایی با نقش مدیر دانش (Knowledge Manager) تفاوت های آن با سایر نقش های موجود در سازمان 
    شناخت فرایند مدیریت درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور
    ثبت تجربه در سازمان
    فرآیند مستند سازی و انتقال دروس و تجارب در سازمان
    بررسی مدل های ثبت درس آموخته  در سازمان های برتر 


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد