اصول مدیریت زمان (مهارت های فردی)

اصول مدیریت زمان ( مهارت های فردی) 
مدیریت زمان یکی از مهم ترین مؤلفه های رشد فردی و موفقیت  است و هر انسانی که مشتاق رشد و رسیدن به اهدافش  است باید تکنیک های مدیریت زمان را بلد باشد و از زمان   خود به خوبی استفاده کند.
در مسیر رسیدن به اهداف و موفق  شدن نیازمند کسب مهارت هایی هستیم که ازجمله آنها همین تکنیک های مدیریت زمان است.
یادگیری تکنیک های مدیریت زمان یعنی رسیدن به این توانایی که اززمان بهترین بهره را داشته باشیم و به کارهای مهم خود برسیم.

کسانی که در زندگی خود مدیریت و برنامه ریزی زمان دارند کارهای خود را در اسرع وقت و به شکل صحیح انجام می دهند . این افراد از زمان خود به صورت موثرتر و بسیار پربارتر استفاده می کنند زیرا تمرینات و مهارت های مدیریت زمان را به خوبی یاد گرفته اند و در زندگی شخصی به کارگرفته اند.
دراین  دوره « اصول مدیریت زمان "مهارت های فردی"» روش ها ی استفاده از تکنیک ها را نشان می دهیم . اهمیت و نقش آن در تنظیم اوقات زندگی و به ویژه زمانبندی انجام امور و فعالیت ها در فضای کسب و کار خواهیم پرداخت .