مبانی ارتباطات

حتی در شرایط استرس و فشار ارتباط موثر داشته باشید.
در عصري كه هر لحظه اش در گرو تغييرات شگفت انگيز است ،" ارتباطات" حرف اول را مي زند . تحقيقات نشان مي دهد كه حدود  75 درصد ااوقات روزانه ما به نحوي در تماس و ارتباط با ديگران مي گذرد. به همين دليل كيفيت زندگي هر كس بستگي به كيفيت ارتباطات او با ديگران دارد . براي مثال : همه ما در محيط كار فرصتهاي يكساني داريم اما تنهاكساني مسير پيشرفت و ترقي را به سرعت مي پيمايند و احترام ، اعتبار و مقام براي خويش كسب مي كنند كه قدرت بيان داشته باشند ، خود را بدرستي مطرح كنند و در شرايط مختلف و با افراد مختلف ، ارتباطي مناسب و مؤثر برقرار كنند .
 َچگونه خود و پیامتان را معرفی کنید ؟ این موضوعی است که که ما در این دوره بدان خواهیم پرداخت. چگونگی ارتباط با افراد در لحظه در راستای تاثیر مثبت. حتی تحت فشار و استرس، بطور مستمر و در همه شرایط .
ابزار عملی که در این دوره ارایه می شود قابل اجرا در همه رویدادهای ارتباطی است . جلسات رسمی و غیر رسمی ، جلسات مکالمه و یا سخنرانی ها .
راز پیشتاز بودن شروع کردن است . می خواهیم شما پیشتاز باشید و بمانید. پس بیایید شروع کنیم.