تفکر نقادانه Critical thinking

برای حل مشکلات نقادانه فکر کنیم
تا حالا شده مشکلی را حل کنید و بعد ناگهان متوجه شوید که مشکل بزرگتری را ایجاد کرده ایم؟ تا حالا برایتان پیش آمده که فکر کنید مشکلی را حل کرده اید و بعد متوجه شوید تنها ظاهر مشکل حل شده و ریشه اصلی این مشکل هنوز باقی مانده است؟ دلیل این که چنین اتفاقی پیش می آید این است که نقادانه فکر نمی کنیم. «تفکر نقادانه» یک نوع طرز فکر است و استفاده درست برخی ابزارهای ساده اما واقعی . دانستن مهارتهای تفکر نقادانه بسیار ارزشمند است . در دوره پیش رو تکنیک های تفکر نقادانه با شما به اشتراک می گذاریم. مثل تعریف مشکل ، 5 چرا ؟ 7 چه که ؟ راه انداری یک کسب و کار، قانون 80 به 20 و چگونگی تجزیه و تحلیل خردمندانه .
در این دوره درباره این که چطور می توانید این تکنیک ها را در امور روزانه خودتان بکار بگیرید و اینکه چطور می توانید فرهنگ تفکر نقادانه را در تیم خودتان ایجاد کنید با شما گفت و گو خواهیم کرد.
خوش آمدید به دوره ی چگونه فکر کردن و اندیشیدن برای حل مشکلات .