دوره تصویری با قدرت مثبت رهبری کنید.

با قدرت مثبت رهبری کنید
هماهنگی با نیازهای در حال رشد اعضای تیم هرگز کار آسانی نیست. اما اگر افرادی را در جایی که هستند ملاقات کنید، شانس بیشتری برای ایجاد یک محیط تیمی حمایت‌کننده و جذاب خواهید داشت. در این دوره آموزشی، هدر یونگر، مربی به شما نشان می‌دهد که چگونه با قدرت مثبت رهبری کنید تا تغییرات پایدار را هدایت کنید.

استراتژی های مدیریتی عملی و مردم محور را برای تقویت قابلیت رهبری، بهبود فرهنگ محل کار و حمایت از رشد و توسعه کارکنان بررسی کنید. دریابید که چرا انتخاب رهبری با قدرت مثبت نشان دهنده خودآگاهی و هوش هیجانی و همچنین تعهد به مشارکت اجتماعی، گوش دادن عمیق و همدلی است. نکات و نکات رهبری را دریافت کنید که می تواند در هر مرحله از حرفه شما طنین انداز شود.           در پایان این دوره، شما آماده خواهید بود تا اختیارات خود را دوباره تعریف کنید و فرهنگ محل کار را بر اساس مراقبت ایجاد کنید.


با سپاس 
مدیریت آکادمی دنیا ی اقتصاد