طراحی نظام جانشینی وجایگزینی کارکنان

طراحی نظام جانشینی وجایگزینی کارکنان
هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه " طراحی نظام جانشینی وجایگزینی کارکنان "است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.

مدت زمان این دوره 20ساعت می باشد .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
 • تبیین اصول ومبانی جانشینی وجایگزینی 
 • تحلیل وارزیابی فرم های شرح و شرایط احراز مشاغل و پست ها 
 • احصاءو شناسایی دانش ومهارت های مورد نیاز مشاغل و پست ها 
 • گروه بندی مشاغل وپست های هم خانواده 
 • طراحی ماتریس جایگزینی مشاغل و پست ها 
 • طراحی ابزارهای و تکنیک های سنجش سطح شایستگی وتوانمندی کارکنان و تطبیق مشاغل و پست ها 
 • تدوین وطراحی روش اجرایی سنجش سطح شایستگی و توانمندی کارکنان 
 • تعیین خلاءهای دانشی ،مهارتی و شایستگی های مورد نیاز شغل و پست 
 • طراحی برنامه توسعه فردی IDP مبتنی بر مشاغل پست ها و کارکنان 
 • برنامه ریزی اجرای برنامه های توسعه فردی 
 • روشها ،تکنیک هاو ابزارهای اجرای برنامه های توسعه فردی کارکنان 
 • سنجش اثر بخشی برنامه های توسعه فردی 
 • موردپژوهی از برنامه ریزی جانشینی وجایگزینی کارکنان در سازمان ها 
  ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
  باسپاس
  مدیرآکادمی دنیای اقتصادوا