تهیه وتنظیم قراردادهای داخلی

تهیه وتنظیم قراردادهای داخلی
هدف از اجرای دوره تهیه وتنظیم قرادادها ،آشنایی مخاطبان با فرایندهای شرایط ضمن عقد ومحتوی قرارداد وانجام آن به نحو موثر وکارا می باشد. 
مدت زمان این دوره 16 ساعت می باشد
 .

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
 • نظام حقوق خصوصی ایران
 • مراحل وشرایط انعقاد قراردادها 
 • اهلیت 
 • ایجاب وقبول
 • محتوای قرارداد، شرایط ضمن قرارداد
 • خیارات
 • فسخ
 • ابطال
 • آثار ناشی از فسخ وابطال
 • عقود معین ونامعین
 • نحوه عملی نگارش قراردادهای منتخب ومهم 
 • عقد بیع 
 • عقداجاره
 • عقوداذنی
 • اجارهاتومبیل /ساختمان 

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیرآکادمی دنیای اقتصاد